SON DAKİKA

Güncel Haberler

Devlet memurlarına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

"Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanarak bugünkü Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak bugünkü Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi.

Buna göre, haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda, o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme koşuluyla ataması yapılacak. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri, aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılacak. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilecek ve ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılacak. Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamayacak.

MAZERET HER YIL OCAK AYINDA BELGELENDİRİLECEK
Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilecek. Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur, mazeretinin sona ermesi durumunda zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

SAĞLIK KURULU RAPORU GEREKECEK
Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının; görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekecek. Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur, aynı hizmet bölgesinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilecek.

EŞ DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRME
Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere atanması suretiyle yapılacak. Öte yandan eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, kamu personeli olmayan eşinin talep edilen yerde kesintisiz son 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, bu durumda olan eşin bulunduğu yere milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilecek. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi kurumuna bildirmekle yükümlü olacak. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekecek.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİ
Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekecek. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur, aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilecek. Hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir karar alınan memur, aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilecek.

YILLIK İZİNLER, İZİNLERİN KULLANILIŞI VE MAZERET İZİNLERİ
Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreleri şu şekilde değiştirildi: -657 sayılı Kanunun yıllık izinlerle ilgili 102’inci madde, yıllık izinlerin kullanılışıyla ilgili 103’üncü ve mazeret iznini düzenleyen 104’üncü maddelerde öngörülen izinlerin tamamıyla hastalık ve refakat iznini düzenleyen 105’inci madde gereğince verilen izinlerin toplamının 6 ayı geçmeyen kısmı -Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun, memurun göreve tekrar başlatılmasının zorunlu olan halleriyle ilgili 143’üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı

-Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri

Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı

-Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde yer alan vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartlarıyla ilgili olarak memura vekaleten gördürülmesi halinde, bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak. 6 ayı aşan kısmıyla belirtilen süreler ise bölge hizmetinden sayılmayacak. 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca “aylıksız izin almak” suretiyle geçirilen süreler, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen memurların yurt dışında geçirdiği süreler, 657 sayılı Kanunun hastalık ve refakat iznini düzenleyen 105’inci maddesi gereğince verilen izinlerin 6 ayı aşan kısmıyla belirtilen süreler, bölge hizmetinden sayılmayacak. Aynı yönetmeliğin başvurma şekilleriyle ilgili 26’ncı maddede geçen “özürlerini” ibaresi “mazeretlerini” ve “sicil amirleri kanalı ile” ibaresi “disiplin amirleri kanalı ile” şeklinde değiştirildi. Yönetmelikte geçen “özür” ibaresi “mazeret”; “(A) Özür Grubu” ibaresi “Sağlık Mazereti” ve “(B) Özür Grubu” ibaresi “Aile Birliği Mazereti” şeklinde değiştirildi. Aynı kısma “Can Güvenliği Mazereti” ibaresi eklendi ve “Not” kısmında yer alan “Özür Grubuna” ibaresi ” Mazeretlere” şeklinde değiştirildi.

EN AZ YÜZDE 40 ORANINDA ENGELLİ OLDUĞU BELİRLENECEK
Alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamdaki talepler, yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacak ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamayacak. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esas olacak. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemeyecek.

KURUMLARIN YÖNETMELİKLERİ
Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yönetmeliklerini, bu yönetmeliğe uygun hale getirecek. Bu sürede kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Yönetmeliğin yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerini düzenleyen 8’inci maddesinin, Sağlık Bakanlığında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmasını her yılın ocak ayı ile haziran-eylül döneminde yapılacağını hükme bağlayan ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışan eşlerin durumlarıyla ilgili bazı düzenlemeler ise yeni yönetmelikte yer almadı.

Buna ilişkin kaldırılan hükümler şöyle:

“Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir. Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır.”

Benzer Haberler