SON DAKİKA

ArnavutköyArnavutköyden Manşet Haberler

Arnavutköy emlak piyasasında bir devrin sonu mu?

Projelerin ana üssü konumunda bulunan Arnavutköy İlçesi’nde emlak piyasasının hız kesmeyen büyümesi  yeni çıkan bir kanun ile büyük darbe aldı.

Resmi Gazete’de 15 Mayıs 2014 tarihinden yayınlanarak yürürlüğe giren 6537 sayılı TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU bölgede emlak piyasasını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren düzenlemeler içeriyor.

 

Yetki Bakanlıkta…

Konuyla ilgili olarak şu bilgiler verildi: “Kanunda yapılan değişiklikten sonra asgari tarımsal arazi büyüklüğü; bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirleneceği açıklanmıştır. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabileceği belirtilirken  “Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak.Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir” ifadelerine yer verilmişti.

 

Miras payı durumu

Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olduğu belirtilerek” Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında; bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini, Türk Medenî Kanununun ilgili maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya  kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini, mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları Limited şirkete devrini, mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilecekler” ifadelerine yer verildi

 

Tarımsal araziler birleştirilebilir

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada  Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabileceği belirtildi. Açıklamada “. Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır” ifadeleri kullanıldı.

 

Arnavutköy’de durum ne?

Arnavutköy’de belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri şöyle oldu: Sulu Arazide 55 Dekar, Kuru Arazide 120 Dekar,Dikili Arazide 10 Dekar,Örtüaltı Arazide 3 Dekar.Buna göre Arnavutköy’de sıklıkla uygulanan hisselere bölünerek satış işlemi büyük sekteye uğramış oldu.

Zira yeni Kanun‘da: “Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.” denilerek bu hisselendirme işlemlerini bitirmiş oldu.

haber:arnavutkoyden.

Benzer Haberler